1 Mosebok. Chapter 16

1 Och Sarai, Abrams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar;
2 och Sarai sade till Abram: Se, HERREN har gjort mig ofruktsam, så att jag icke föder barn; gå in till min tjänstekvinna, kanhända skall jag få avkomma genom henne. Abram lyssnade till Sarais ord;
3 och Sarai, Abrams hustru, tog sin egyptiska tjänstekvinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram, sedan denne hade bott tio år i Kanaans land.
4 Och han gick in till Hagar, och hon blev havande. När hon nu såg att hon var havande, ringaktade hon sin fru.
5 Då sade Sarai till Abram: Den orätt mig sker komme över dig. Jag själv lade min tjänstekvinna i din famn, men då hon nu ser att hon är havande, ringaktar hon mig. HERREN döme mellan mig och dig.
6 Abram sade till Sarai: Din tjänstekvinna är ju i din hand, gör med henne vad du finner för gott. När då Sarai tuktade henne, flydde hon bort ifrån henne.
7 Men HERRENS ängel kom emot henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur.
8 Och han sade: Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du? Hon svarade: Jag är stadd på flykt ifrån min fru Sarai.
9 Då sade HERRENS ängel till henne: Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne.
10 Och HERRENS ängel sade till henne: Jag skall göra din säd mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess myckenhets skull.
11 Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande.
12 Och han skall bliva lik en vildåsna; hans hand skall vara emot var man, och var mans hand emot honom; och han skall ligga i strid med alla sina bröder.
13 Och hon gav HERREN, som hade talat med henne, ett namn, i det hon sade: Du är Seendets Gud. Hon tänkte nämligen: Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig?
14 Därav kallades brunnen Beer-Lahai-Roi; den ligger mellan Kades och Bered.
15 Och Hagar födde åt Abram en son; och Abram gav den son som Hagar hade fött åt honom namnet Ismael.
16 Och Abram var åttiosex år gammal, när Hagar födde Ismael åt Abram.